Regulamin

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „BAYEREK” w Toruniu

Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” w Toruniu

1. Informacje podstawowe
1. Żłobek Niepubliczny „BAYEREK ” mieści się przy ul. Spółdzielczej 6 , 87-100 Toruń .
2. Żłobek Niepubliczny „ BAYEREK ” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
3. Żłobek Niepubliczny „ BAYEREK ” jest czynny w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, dwóch pierwszych tygodni lipca oraz dni określonych w umowie na opiekę żłobkową.

2. Bezpieczeństwo Dzieci
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
2. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
4. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
5. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

3. Organizacja
1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę (piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia.
Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
3. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
B- na godzinki (karnet) – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

4. Żywienie
1 . Informacje dotyczące żywienia:
a. Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku.
b. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje.
c. Żywienie dzieci w żłobku: dzieci spożywają posiłki w salach.
d. Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.
e. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci.

5. Odpoczynek
1. Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu sypialni
a. Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko, wózek).
b. Pościel placówka pierze na własny koszt.

6. Opłaty za żłobek
1 . Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku „BAYEREK ” wynosi:
a. 1450 zł pełna odpłatność
b. 297 zł dla rodziców korzystających z projektu współfinansowanego ze środków EFS
c. czesne pomniejszone o kwotę wynikającą z Resortowego Programu Maluch w przypadku pozyskania środków przez placówkę ( kwota bonifikaty ustalana przez Ministra rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
d. wpisowe 350 zł
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.
Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do
zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczony
dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z
rozwiązaniem umowy.
3.Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej
opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową.
4.Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „ BAYEREK ” wnoszone będą
przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Opłata (czesne) wniesiona przez
Rodziców/opiekunów jest bezzwrotna.

7. Postanowienia końcowe
1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę
Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
2. Pracownicy Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” zobowiązują się do przestrzegania
Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
3. Szczegółowe zasady działalności Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” określa Statut
oraz umowa na opiekę żłobkową.

Regulamin sporządził
Dyrektor Placówki

Regulamin Placu Zabaw Żłobka „BAYEREK” w Toruniu

Regulamin placu zabaw Żłobka Niepublicznego
„BAYEREK” w Toruniu

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się żłobek, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do żłobka.

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 1 do lat 7.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką opiekunów i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się również, w szczególności:
– Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
– Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
– Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
– Zaśmiecania terenu,
– Niszczenia zieleni,
– Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
– Gry w piłkę nożną,
– Wprowadzania zwierząt.

7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Żłobka.

8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.

PLACÓWKA Regulaminy